STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Regulamin

  Regulamin dla korzystających
  z Gminnego Centrum Informacji w Opinogórze Górnej

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług i wyposażenia GCI. Każdy korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich jego postanowień. Przystąpienie do korzystania z usług GCI oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

  1. Gminne centrum Informacji czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. od 8.00 do 18.00.

  2. Do bezpłatnego korzystania z usług GCI uprawnione są osoby poszukujące pracy - bezrobotni, niepełnosprawni, rolnicy, absolwenci szkół wyższych oraz młodzież klas maturalnych.

  3. Osoby nieuwzględnione w w/w punkcie mogą korzystać z GCI odpłatnie, wg cennika.

  4. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniony będzie w obecności instruktorów, i pod ich nadzorem po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości.

  5. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy. O wszelkich awariach niezwłocznie poinformować pracownika GCI.

  6. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania szkoleń i kursów.

  7. Po zakończeniu korzystania z urządzeń należy doprowadzić. stanowisko do stanu wyjściowego.

  8. GCI nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczonych w bazach internetowych, wiarygodności form zamieszczanych tam swojej oferty oraz za jakość i wiarygodność informacji udostępnionych w bazie informacyjnej przez instytucje.

  9. Za garderobę i inne przedmioty należące do klientów Gminne Centrum Informacji nie odpowiada.

  Na terenie GCI zabrania się:

  1.Spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

  2.Spożywania posiłków i picia.

  3.Hałasowania i przeszkadzania innym użytkownikom Centrum.

  4.Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą obsługiwani oraz zostaną wyproszeni z lokalu.

  5.Dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych na stanowiskach komputerowych.

  6.Samodzielnego odłączenia lub podłączenia urządzeń preferencyjnych.

  7.Instalowania na komputerach oprogramowania pirackiego lub niewiadomego pochodzenia.

  8.Usuwania jakichkolwiek programów stanowiących standardowe wyposażenie stanowisk komputerowych.

  9.Samowolnego zajmowania lub zmieniania przydzielonego stanowiska komputerowego bez wiedzy personelu.

  10.Ściągania z Internetu nielegalnego i płatnego oprogramowania.

  11.Przeglądania stron zawierających treści obraźliwe
  i pornograficzne.

  12.Zaśmiecania pomieszczeń GCI i terenu wokół budynku GCI

  13Korzystania więcej niż jednej osobie z jednego stanowiska

  Postanowienia końcowe

  W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu obsługa przewiduje możliwość zakazu korzystania z GCI od 1 do 3 miesięcy

  Gminne Centrum Informacji zastrzega sobie prawo zmian w/w regulaminie.